ลักษณะสาคัญขององค์กร (Organization Profile)

สภาพแวดล้อมขององค์กร


บริการหลัก (Main service) : โรงพยาบาลบางใหญ่มีขอบเขตของการให้บริการในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ เป็นหน่วยบริการคู่สัญญาหลักระดับปฐมภูมิ ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นหน่วยสนับสนุนด้านงบประมาณ วิชาการ และบริการแก่เครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ

1. ดูแลรักษาพยาบาล ป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูสภาพในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ และการส่งกลับโดยการบริการปฐมภูมิสาหรับพื้นที่ตาบลบางม่วงเขตรับผิดชอบอาเภอบางใหญ่ เป็นการบริการระดับทุติยภูมิโดยรับส่งต่อจาก รพ.สต. ในเครือข่ายบริการอาเภอบางใหญ่ 9 แห่ง และบางส่วนของอาเภอบางกรวย 3 แห่ง และบางส่วนอาเภอบางบัวทอง 1 แห่ง และคลินิกมิตรไมตรี(เอกชน) 3 สาขา ดังนี้
1.1 ให้บริการการรักษาครอบคลุมทุกกลุ่มโรคในสาขาสูติกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูกตามขีดความสามารถ และมีระบบขอรับคาปรึกษาการส่งต่อตลอด24 ชั่วโมง
1.2 บริการด้านการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ บริการด้านแพทย์แผนไทย คลินิกฝังเข็ม
1.3 บริการส่งเสริมสุขภาพชุมชนในแต่ละกลุ่มวัย ในกลุ่มเครือข่ายชุมชน
1.4 บริการป้องกันโรค คัดกรองโรคติดต่อ ได้แก่วัณโรค คัดกรองโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง , การให้Vaccineป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในกลุ่มเป้าหมาย
1.5 บริการฟื้นฟูสภาพโดยทีมสหวิชาชีพประกอบด้วยแพทย์-พยาบาล-ทันตแพทย์-เภสัชกร-นักจิตวิทยาและนักกายภาพบาบัด ร่วมให้บริการฟื้นฟูสภาพครอบคลุมทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และ ชุมชน ดูแลผู้ป่วยร่วมกับบุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่

2. สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข

 

วิสัยทัศน์ (Vision) : เราจะเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในปี 2562

ค่านิยม (Values) : Cart -- คนเก่ง คิดดี ทำดี มีทีมwork --
C : Competency - บุคลากรของเรามีควำมสำมำรถในการบริการ มุ่งเน้นในด้านความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณตามวิชาชีพ
A : Attitude – เรา ใช้ทัศนคติเชิงบวก และสร้างสรรค์ในการดูแลคนไข้ และพัฒนาระบบ ร่วมกับการใช้ความมีน้าใจในการช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน
R : Responsibility – เรา มุ่งมั่นทำหน้ำที่การให้การบริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพให้แก่ผู้รับบริการให้ดีที่สุด รับผิดชอบต่องานส่วนตัวและส่วนรวม
T : Teamwork – เรา ใช้กำรทำงำนเป็นทีม ถักทอเครือข่ายทั้งในและนอกโรงพยาบาลเพื่อสร้างสุขภาพให้ชุมชน โดยใช้ความสามัคคี เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน ร่วมมือร่วมใจในกิจการต่างๆของโรงพยาบาล

 

** ในปี 2559 โรงพยาบาลบางใหญ่ เข้าสู่การดาเนินการเรื่อง โรงพยาบาลคุณธรรม โดยใช้อัตตลักษณ์ของโรงพยาบาล 3 ด้านจากการรวบรวมจากเจ้าหน้าที่ทุกงาน ดังนี้
1. ความซื่อสัตย์
2. ความสามัคคี
3.ความมีน้าใจ

พันธกิจ (Mission)
1.จัดบริการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายอย่างมีคุณภาพ
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่ายในการจัดบริการด้านสุขภาพ
3.จัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับโรงพยาบาลระดับมาตรฐานโรงพยาบาลแม่ข่ายมีคุณภาพ
เป้าประสงค์
1. ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลแม่ข่าย
2. ประชาชนได้รับการดูแลจากโรคที่เป็นปัญหาของอาเภอบางใหญ่ (โรคเรื้อรัง,โรคที่มีความเสี่ยงสูง)
3. ประชาชนได้รับการบริการที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงบริการด้วยความมั่นใจ พึงพอใจ
4. โรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐานทุกระบบงานจากหน่วยงานภายนอก
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทุกสาขาตามเกณฑ์รพ.แม่ข่าย
กลยุทธ์ :
1. จัดระบบการรักษา พยาบาลเฉพาะทางครบทุกสาขาตามมาตรฐานโรงพยาบาลแม่ข่าย
2. เพิ่มและพัฒนาศักยภาพการบริการตามความจาเป็นและสอดคล้องในกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่
3. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานตามสหสาขาวิชาชีพ ใช้มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มสาคัญให้ครอบคลุม
4. พัฒนาเครือข่าย ด้านความรู้ ในการดูแลผู้ป่วย กลุ่มโรคที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง , หัวใจขาดเลือด
5. พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ด้านบริการและระบบงานที่สาคัญอย่างชัดเจน และต่อเนื่อง


ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่ายในการจัดบริการด้านสุขภาพ
เป้าประสงค์
1. ประชาชน ครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดบริการด้านสุขภาพ
กลยุทธ์ :
1.พัฒนาศักยภาพการคัดกรองส่งเสริมป้องกันโรคที่เป็นปัญ หาสาคัญในพื้นที่
2.ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมโดยชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในพฤติกรรมสุขภาพ และพัฒนาการควบคุมโรคแบบบูรณาการโดยภาคีเครือข่าย

 

ยุทธศาสตร์ 3 จัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1.องค์กรมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการบริการ
2.มีระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
3.โรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐานทุกระบบงานจากหน่วยงานภายนอก
กลยุทธ์ :
1.การบริหารจัดการระบบงานที่สาคัญ (ENV, IC, PCT, RM,PTC)
2.ระบบการเงินการคลัง การบริหารทรัพยากร และการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ
3.พัฒนาโครงสร้างอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในรพ.บางใหญ่
5.พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเน้นความเพียงพอ มีศักยภาพ และมีความสุข (องค์ความรู้ , การบริหารงานบุคคล)