ลำดับที่ คำสั่ง/คู่มือ/แผนปฏิบัติการ ดาวน์โหลด
1 คู่มือประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลบางใหญ่ 2563  
2 เสนอแผนปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563  
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563  
4 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563  
5 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค  

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 

     1.1 บันทึกข้อความรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ และหรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลด

     1.2 รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ดาวน์โหลด 

     1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ช่องทางอื่น ดาวน์โหลด 

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

     2.1 บันทึกข้อความรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ และหรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลด

     2.2 มาตรการและกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 ดาวน์โหลด 

     2.3 แจ้งรายการ วงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ดาวน์โหลด 

     2.3.1 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด 

     2.4 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 ดาวน์โหลด 

     2.5 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 2563 ดาวน์โหลด 

     2.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปี 2563 ดาวน์โหลด 

     2.7 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 2 ดาวน์โหลด 

     2.8 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด 

     2.9 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด 

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

     3.1 เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป ดาวน์โหลด

     3.2 เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด ดาวน์โหลด

     3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ช่องทางอื่น ดาวน์โหลด 

     3.4 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 3 ดาวน์โหลด 

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ดาวน์โหลด 

     4.1 บันทึกข้อความรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ และหรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลด

     4.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลด 

     4.3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลด 

     4.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ช่องทางอื่น ดาวน์โหลด 

     4.5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 

     4.6 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลด

     4.7 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร  ดาวน์โหลด 

 

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่  ดาวน์โหลด 

      

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่  ดาวน์โหลด 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

     8.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ

     8.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ

     8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

     8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินการ และสรุปปัญหาอุปสรรค

     8.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่     

     8.6 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามผลการเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด 

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  

     มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

     9.1.2 นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลด

     9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน ดาวน์โหลด

     9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด

     9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH ดาวน์โหลด

     9.1.6 ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลด

     9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดาวน์โหลด

     9.1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน ดาวน์โหลด

     9.1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) ดาวน์โหลด

     9.1 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลบางใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด 

     9.2 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบางใหญ่ ดาวน์โหลด

     9.2.1 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2563

     9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

     9.8 คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฎิบัติ

     9.8.1 คู่มือการปฏิบัติงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบางใหญ่ ดาวน์โหลด 

ความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

     10.1  การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 10 ดาวน์โหลด

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) ดาวน์โหลด

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ดาวน์โหลด 

     12.1 บันทึกขออนุมัต+แบบฟอร์มเผยแพร่ ดาวน์โหลด 

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ดาวน์โหลด

     13.1 บันทึกข้อความขอเผยแพร่มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติราชการ คำสั่ง/ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

     13.2 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการ และการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

     13.3 หลักฐานการประชุมชี้แจงทั่วทั้งองค์กร

     13.4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

     13.5 ภาพหน้าจอ+แบบฟอร์มเผยแพร่

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ ดาวน์โหลด

     14.1 บันทึกข้อความขอเผยแพร่มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติราชการดีเด่น+ดีมาก

     14.2 ประกาศรายงานผลการประเมิน การปฏิบัติราชการดีเด่น+ดีมาก

     14.3 ภาพหน้าจอ+แบบฟอร์มเผยแพร่


ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ดาวน์โหลด

     


ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

     16.1 คำสั่งคณะกก.เรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลด 

     16.2 รายงานและสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลด


ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลด

 


วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ดาวน์โหลด

    

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ ดาวน์โหลด 

    


ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดาวน์โหลด

   

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดาวน์โหลด

    

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

     22.1 บันทึกขออนุมัต+แบบฟอร์มเผยแพร่ ดาวน์โหลด 

     22.2 คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลบางใหญ่ ดาวน์โหลด 

     22.3 ภาพถ่ายประกอบ ดาวน์โหลด 


ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

     23.1 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 

     23.2 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด

     23.3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด

     23.4 บันทึกขออนุมัต+แบบฟอร์มเผยแพร่ ดาวน์โหลด 

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

     24.1 แบบรายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลบางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด 

     24.2 รูปแสดงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

     24.3 บันทึกขออนุมัต+แบบฟอร์มเผยแพร่ ดาวน์โหลด 


คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด

    

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ ดาวน์โหลด