ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจประกันคุณภาพโรงพยาบาล

โดย

นายแพทย์บวร งานศิริอุดม หัวหน้าผู้เยี่ยมสำรวจ

นางสาววนิดา แซ่อึ่ง ผู้เยี่ยมสำรวจ

นางนันธิดา พันธุศาสตร์ ผู้เยี่ยมสำรวจ

 

(ทีมที่ 1 PCT )

(ทีมที่ 2 IC) 

(ทีมที่ 3 ENV)