หมายเหตุ

- วันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ 4 คลินิกจิตเวชผู้ใหญ่
- วันพุธสัปดาห์ที่ 3 คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น