ขั้นตอนการรับบริการของโรงพยาบาลบางใหญ่

 

กรณีบัตรใหม่ ไม่เคยมารับบริการ

1.กรอกประวัติที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ให้ครบทุกช่อง

2.กดบัตรคิว รอเรียกรับบริการตามหมายเลขช่องที่เรียก

3.ยื่นบัตรประชาชนพร้อมใบกรอกประวัติ และแจ้งอาการ ที่ท่านต้องการตรวจ

4.รับบัตรคิว เข้ารับบริการตามแผนก

 

กรณีบัตรเก่า   ที่เคยมารับบริการแล้ว

1.กดบัตรคิว รอเรียกรับริกาตามช่องที่เรียก

2.ยื่นบัตรประชาชนพร้อมใบกรอกประวัติ และแจ้งอาการ ที่ท่านต้องการตรวจ

3.รับบัตรคิว เข้ารับบริการตามแผนก

 

โปรดแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งก่อนรับบริการ