วิสัยทัศน์   มีมาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย

พันธกิจ     ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ถูกต้อง ตามหลักวิชาชีพและมีความปลอดภัยให้

สอดคล้องกับโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

การเปิดให้บริการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เปิดบริการเวลา 6.30 น.-16.30 น. 

วันเสาร์, อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดบริการเวลา 8.30 น.-16.30 น.

สถานที่ตั้งและรับสิ่งส่งตรวจ  ห้องชันสูตรโรค ตึกโรงอาหาร ชั้น 1 โรงพยาบาลบางใหญ่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อโทร 02 403 3350 ต่อ 110

 

ให้บริการตรวจทางโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์คลินิก เคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และธนาคารเลือด