DATA CENTER

 

ลำดับที่
รายงาน
แหล่งข้อมูล
 1. รายงานข้อมูล CMI รายหน่วยงาน CMI@MoPH
  รายงานข้อมูล CMI รายหน่วยงาน HDC
     
  อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก จำแนกตามกลุ่มสิทธิ (ครั้งต่อคนต่อปี) HDC
  อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก จำแนกตามกลุ่มสิทธิ (ครั้งต่อคนต่อปี) รายเดือน HDC
  อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน จำแนกตามกลุ่มสิทธิ (วันต่อคน) HDC
  อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน ทุกสิทธิ รายเดือน (วันต่อคน และอัตราครองเตียง) HDC
     
   รายงานการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของหน่วยงานในจังหวัด
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/11/2020  1:02:25 PM